KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

Klachtenprocedure - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


INTERNE KLACHTENREGELING
Inleiding Kinderopvang Gremlins heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en oudercommissies. Oudercommissies volgen dezelfde procedure als ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene en het locatiehoofd van de vestiging. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder P.Kaslander info@kdvgremlins.nl. De Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies bij Geschillencommissie, gevestigd in Den Haag ,Contact: Geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl, Bordewijklaan 46, 2591XR Den Haag, 070 - 310 53 10 In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier ( www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf)

Definities Organisatie: KDV Gremlins
Medewerker : De medewerker waar de klachten binnenkomen van de OC of ouder probeert dit zelf eerst op te lossen mocht dit niet in zijn of haar kunnen liggen dan geeft zij direct aan dat de klachten schriftelijk of digitaal dienen aangeleverd te worden bij de houder, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt.
Ouder : Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.
Klager : De ouder of oudercommissie die een klacht indient.
Klacht : Schriftelijke uiting van ongenoegen.
Geschillencommissie : Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.
Schriftelijk : Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

 1. Voortraject klacht
  1.1Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de houder. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.
 2. Indienen klacht
  2.1Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
  2.2Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Januari 2016
 3. Behandeling klacht
  3.1De houder draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
  3.2De houder bevestigt binnen 5 werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
  3.3De houder houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  3.4Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
  3.5Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
  3.6De houder bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de houder de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
  3.7De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 4. Externe klachtafhandeling
  4.1Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie. Het geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen is opgenomen in de bijlage 13.0 pedagogische werkplan.
  4.2De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
  4.3Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  4.4De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht ingediend te worden bij de Geschillencommissie.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign