KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

Privacy Statement - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


Dit is het privacy statement van Kinderdagverblijf Gremlins, gevestigd te Pampusstraat 28a ,1435 LJ Rijsenhout. www.kdvgremlins.nl  

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactgegevens via onze website.

Wij hechten van groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die eraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) Kinderdagverblijf Gremlins is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welk manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Kinderdagverblijf Gremlins heeft de volgende vestigingen;

KDV Gremlins 1 Pampusstraat 28a, 1435 LJ Rijsenhout
KDV Gremlins 2 Kleine Belt 1, 2133 BM Hoofddorp

Kinderdagverblijf Gremlins is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kinderdagverblijf Gremlins
Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout
Telefoon: 0297-326565

P. Kaslander is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderdagverblijf Gremlins zij is te bereiken via de mail info@kdvgremlins.nl of 0297-326565

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf Gremlins verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoongegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum kind en ouders
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrtekeningnummer
 • BSN nummer ouders en kind

Medewerkers Gremlins

 • Voornaam, tussenvoegsel en Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN nummer
 • Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderdagverblijf Gremlins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijvingen
 • Het contract/overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Facturen mailen
 • Incasseren van uw maandelijkse termijn
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kinderdagverblijf Gremlins verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Kinderdagverblijf Gremlins werkt met een boekhoudprogramma voor alle financiële handelingen
 • Kinderdagverblijf Gremlins verwerkt ook uw gegevens voor de boekhouder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderdagverblijf Gremlins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 7 jaar Reden Wettelijke Verplichting.

Persoonsgegevens worden door Gremlins opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Inschrijvingen die niet ingewilligd worden zullen direct vernietigd worden.
 • Gegevens medewerkers gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partij voor:

 • Het verzorgen van internetomgeving
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit gegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen ( verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16jaar). Indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke tegenwoordige.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderdagverblijf Gremlins gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein = Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer van een websitebezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Gremlins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons Email adres info@kdvgremlins.nl . Wij kunnen u vragen om te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderdagverblijf Gremlins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kdvgremlins.nl

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign