Drie uurs-regeling / afwijken BKR

De wijzigingen in de huidige kwaliteitseisen zorgen ook voor een andere toepassing van de drie-uursregeling.

Er zijn geen tijdvakken meer waarbinnen afwijken van de beroepskracht-kindratio wel of niet is toegestaan. De kinderopvangondernemer bepaalt deze tijdstippen voortaan zelf. Wij mogen zelf bepalen op welke tijdstippen verantwoord kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio op basis van het dagritme op onze kinderopvang of in de afzonderlijke groepen. Dit is in ons pedagogisch beleidsplan opgenomen.

Afwijken van de BKR

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratiogedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

Drie-uursregeling in het beleidsplan

De afwijkende uren moeten vastgelegd worden in het pedagogisch beleidsplan. Wij communiceren ook actief naar ouders wanneer wij afwijken van de beroepskracht-kindratio. Als de tijden niet zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan, dan mag er niet afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio. Deze uren voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde.

Wanneer wij afwijken van de BKR staat in het volgende schema:

Indien wij met twee pedagogisch medewerkers werken wijken wij af tussen;

07.30 tot 08.30 uur (ochtend)

13.30 tot 14.30 uur (middag)

17.00 tot 18.00 uur (avond) (TOTAAL 3 UUR)

Indien wij met drie pedagogisch medewerkers werken wijken wij af tussen;

07.30 tot 08.00 uur (ochtend)

13.00 tot 14.30 uur (middag)

17.00 uur tot 18.00 uur (avond) (TOTAAL 3 UUR)

OP DE OVERIGE TIJDEN VAN DE DAG WIJKEN WIJ NIET AF!