GGD Inspectierapporten

 

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, klachten, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk.

Wij als kinderdagverblijf zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De GGD Kennemerland voert de inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of Kinderdagverblijf Gremlins aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie (RI) Veiligheid en Gezondheid plaats. Naar aanleiding van de uitkomsten van de RI wordt er een actieplan gemaakt, deze ligt ter inzage op kantoor.

Klik hier voor het meest recente inspectierapport van locatie Gremlins Rijsenhout

Klik hier voor het meest recente inspectierapport van locatie Gremlins Hoofddorp