Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen de opvang zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt gedurende het hele jaar regelmatig besproken en geëvalueerd met de pedagogisch medewerkers. Tevens worden er quickscans uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De uitkomst van de quickscan wordt weer verwerkt in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.  Ouders kunnen deze inzien en hebben tevens inspraak op dit beleid.

Wij als Gremlins maken afspraken met elkaar te maken en leggen instructies vast op het gebied van:

1. Veiligheid en gezondheid:

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 Ongevallenregistratie en registratie van bijna-ongevallen

 Kinder- ehbo

2. Sociale veiligheid en het bespreken van grensoverschrijdend gedrag:

 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 Het vierogen-principe

 Gedragscode en beroepscode

 Protocol ongewenst gedrag

3. Actieplan:

Alle afspraken en maatregelen t.a.v. gezondheid en veiligheid zijn terug te vinden in onze actieplan. Vanuit de actieplan maken wij afsprakenlijsten. Hierin staan maatregelen genoemd die genomen moeten worden om risico’s tot een minimum te beperken of te beheersen. De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld met protocol ongewenst gedrag is te vinden op een centrale plek per locatie.

Onze meest recente corona-maatregelen zijn in dit beleidsplan terug te lezen en ook zijn alle maatregelen inzichtelijk op onze locatie in de hal. Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden per mail.

Ons beleid is in te zien op onze beide locaties. Vraag er gerust naar bij de pedagogisch medewerkers.